Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.26 Per donacions o cessions d'ús o comodat per a altres finalitats

Els contribuents podran deduir-se el 25 per cent de les quanties en què es valorin les donacions o els préstecs d'ús o comodat efectuades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social.(aquesta deducció no és aplicable als contribuents morts anteriorment al 28 de juliol de 2018)

Requisits:

- Que les donacions o els préstecs d'ús o comodat siguin efectuades a favor de les persones o entitats baneficiarias de l'article 3 de la Llei 20/2018 de la Generalitat.això és: 

1- Entitats sense ànim de lucre, associacions declarades d'utilitat pública, federacions i associacions esportives, etc.

2- La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

3- Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics i consorcis que depenguin de les mateixes.

4- Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seves fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

5- els instituts i centres d'investigació.

6- Els centres superiors d'ensenyaments artístics

7-  Les empreses culturals que tangan el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

8- les persones físiques residents i amb domicili fiscal en la Comunitat que de forma habitual exerceixin activitats culturals, científiques i esportives de caracter no professional

9- els museus i col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, així com els arxius en la Comunitat Valenciana.

BASE DE LA DEDUCCIÖN

- En els donacions dineràries, el seu import.

- A la constitució d'un dret real d'usdefruit de béns immobles, el 4 per cent del valor cadastral cada exercici.

- A la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, l'import anual dels dividends o interessos.

- A la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns o drets, l'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seva constitució.

- En la donació de béns d'interès cultural, la valoració efectuada per la Junta de Valoració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.

- En el cas de préstecs d'ús o comodat, el 4 per cent de la valoració del bé.

En el lliurament d'imports dineraris, hauran de ser, necessàriament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Emplenament

Haurà d'introduir, a la casella habilitada a l'efecte, les quantitats que formin part de la base de la deducció.El programa calcularà la quantitat de deducció.