Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.26 Per donacions o cessions d'ús o comodat per a uns altres fins

Els contribuents podran deduir-se el 25 per cent de les quanties en què es valorin les donacions o els préstecs d'ús o comodat efectuades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social. (aquesta deducció no és aplicable als contribuents morts amb anterioritat al 28 de juliol de 2018)

Requisits:

- Que les donacions o els préstecs d'ús o comodat siguin efectuades a favor de les persones o entitats baneficiarias de l'article 3 de la Llei 20/2018 de la Generalitat. això és: 

1 - Entitats sense ànim de lucre, associacions declarades d'utilitat pública, federacions i associacions esportives, etc.

2- La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

3 - Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics i consorcis que depenguin de les mateixes.

4 - Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seves fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

5 - els instituts i centres d'investigació.

6 - Els centres superiors d'ensenyaments artístics

7-  Les empreses culturals que tangan el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

8 - les persones físiques residents i amb domicili fiscal en la Comunitat que habitualment exerceixin activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional

9 - els museus i col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, així com els arxius a la Comunitat Valenciana.

BASE DE LA DEDUCCIÖN

- En les donacions dineràries, el seu import.

- En la constitució d'un dret real d'usdefruit de béns immobles, el 4 per cent del valor cadastral cada exercici.

- En la constitució d'un dret real d'usdefruit  sobre valors, l'import anual dels dividends o interessos.

- En la constitució d'un dret real d'usdefruit  sobre béns o drets, l'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seva constitució.

- En la donació de béns d'interès cultural, la valoració efectuada per la Junta de Valoració de béns del Patrimoni Cultural Valencià.

- En el cas de préstecs d'ús o comodat, el 4 per cent de la valoració del bé.

En l'entrega d'imports dineraris, hauran de ser, necessàriament mitjançant targeta de crèdit o  dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Emplenament

Haurà d'introduir, en la casella habilitada a l'efecte, les quantitats que formin part de la base de la deducció. El programa calcularà la quantitat de deducció.