Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.8. Per ascendents majors de 75 o majors de 65 que siguin persones amb discapacitat

179 euros per cada ascendent major de 75 anys, o major de 65 anys que sigui persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o persona amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Nota: Aquesta deducció serà d'aplicació també a persones amb discapacitat de la qual incapacitat es declari judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.

Requisits:

  • L'ascendent ha de ser-ho en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció

  • L'ascendent ha de conviure amb el contribuent i no tenir rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  • La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no sigui superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.

  • No serà procedent l'aplicació d'aquesta deducció quan els ascendents que generin el dret a la mateixa presentin declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

  • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost. No obstant això, serà necessari que els ascendents convisquin amb el contribuent, com a mínim la meitat del període impositiu.

  • Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

LIMITI DE LA DEDUCCIÓ

L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 23.000 euros en tributació individual, o inferior a 37.000 euros, en tributació conjunta.

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi estigui compresa entre 23.000 i 25.000 euros en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros en tributació conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula: 100 X (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Emplenament

En la casella que correspongui es reflectirà el nombre d'ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys que sigui persona amb discapacitat que donin dret a aplicar la deducció, indicant, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció pels mateixos ascendents.

En cas de matrimoni, el nombre d'ascendents pel qual ambdós cònjuges tinguin dret a la deducció es reflectirà en la casella "Comuna".