Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.27 Per quantitats destinades a abonaments culturals

Els contribuents podran deduir el 21 per cent de les quantitats satisfetes en l'exercici per l'adquisició d'abonaments culturals d'empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat sobre l'Abonament cultoral Valencià.

La deducció només podran aplicar-la aquells contribuents en els que la suma de la base liquidable general (casella 0500) i de la base liquidable de l'estalvi (casella 0510) sigui inferior a 50.000 euros.

La base màxima de la deducció serà de 150 euros.

altres l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Emplenament

Haurà d'incloure, si es compleixen totes les condicions, l'import amb dret a la deducció en la casella habilitada a l'efecte.