Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.15.12. Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics

Podrà deduir-se la quantitat de 102 euros per contribuent, sempre que hagi destinat efectivament durant el període impositiu a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció a aquest efecte concedida per la Generalitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l'Estat.

En cas que, per aplicació de les regles d'imputació temporal d'ingressos de la normativa estatal de l'impost, els ajuts s'imputin com a ingrés en diversos exercicis, l'import de la deducció es prorratejarà entre els exercicis en què es produeixi tal imputació.

Aquesta deducció no és aplicable a les quantitats dipositades en comptes habitatge

Així mateix, s'estarà al concepte d'habitatge habitual establert en aquella mateixa normativa estatal.

Quant a la rehabilitació haurà de ser qualificada d'actuació protegible de conformitat amb la normativa reguladora d'aquest tipus d'actuacions vigent en cada moment.

No podran aplicar aquesta deducció els contribuents que haguessin aplicat sobre les quantitats procedents dels ajuts públics alguna de les deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge.

Aquesta deducció requereix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició, excediu el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix, en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades. A aquests efectes no es computaran els increments o disminucions de valor experimentades durant el període impositiu pels béns que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent (art. 4.dues Llei C.A. 13/97; mod. per art. 14 Llei C.A. 9/2001). Aquest requisit s'aplica de manera conjunta per a totes les deduccions per a les quals s'exigeixi.

Emplenament

Si compleix els requisits per aplicar la deducció haurà de marcar amb una "X" la casella de la finestra de la captura de dades. Addicionalment haurà d'indicar el nombre d'exercicis en els que s'imputaran els ajuts públics percebuts.