Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.1.Pel naixement o adopció del tercer fill o successius

  1. El naixement o adopció de tercer fill o successius atorgarà el dret a la següent deducció:

    1. La deducció serà de 500 euros per cada naixement o adopció del tercer o successius fills, aplicant-se únicament en el període impositiu en què l'esmentat naixement o adopció es produeixi.

    2. No obstant això, la deducció serà de 600 euros quan la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no sigui superior a 35.000 euros en declaració conjunta i 21.000 euros en declaració individual.

    3. La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisquin els fills que donin dret a la deducció.Si conviuen amb més d'un contribuent, i aquests presenten declaració individual, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  2. El naixement o adopció del segon fill, quan aquest o el primer fill nascut o adoptat quan presentin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, atorgarà el dret a una deducció en els mateixos termes que els establerts en l'apartat anterior.El grau de discapacidadque dona dret a la present deducció haurà d'estar referit a la data de meritació de l'impost i reconegut mitjançant resolució expedida per l'òrgan competent en matèria de serveis socials.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar a la casella "Comuns" el nombre de fills nascuts o adoptats l'any.

En un altre cas, el nombre de fills nascuts o adoptats l'any es reflectirà a la casella "Del titular".En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquests fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.