Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.10. Per adquisició de llibres de text i material escolar

Els contribuents podran deduir-se les quantitats destinades a l'adquisició de llibres de text per als seus descendents, que hagin estat editats per a educació primària i educació secundària obligatòria, així com les quantitats destinades a l'adquisició de material escolar per a aquests nivells educatius.

S'entendrà per material escolar el conjunt de mitjans i recursos que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge, destinats a ser utilitzats pels alumnes per al desplegament i aplicació dels continguts determinats pel currículum dels ensenyaments de règim general establertes per la norma acadèmica vigent, així com l'equip i complements que la Direcció i/o el Consell escolar del centre educatiu hagi aprovat per a l'etapa educativa de referència.

L'adquisició d'equips informàtics (tauletes tàctils, ordinadors, etc.) usats en l'aprenentatge escolar (realització de treballs, cerca d'informació, etc.) NO té la consideració de material escolar a l'efecte de poder aplicar la deducció. üinicamente tindran aquesta consideració quan el centre en què es cursin estudis hagi optat perquè el material curricular sigui exclusiva i necessàriament en format digital.

La deducció s'aplicarà amb els següents límits:

 1. En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quanties:

  1. En el supòsit de contribuents que no tinguin la condició legal de “família nombrosa”

   Fins a 12.000 euros

   100 euros per fill

   Entre 12.001 i 20.000,00 euros

   50 euros per fill

   Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros

   37,50 euros per fill

  2. En els supòsits de contribuents que tinguin la condició legal de “família nombrosa”, per cada descendent una quantia fixa de 150 euros.

 2. En les declaracions individuals, els contribuents per als quals la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi es trobi compresa en els trams que s'indiquen a continuació, podran deduir-se fins a les següents quantitats:

  1. En el supòsit de contribuents que no tinguin la condició legal de “família nombrosa”

   Fins a 6.500 euros

   50 euros per fill

   Entre 6.500,01 i 10.000 euros

   37,50 euros per fill

   Entre 10.000,01 i 12.500,00

   25 euros per fill

  2. En els supòsits de contribuents que tinguin la condició legal de “família nombrosa”, per cada descendent una quantia fixa de 75 euros.

La deducció resultant de l'aplicació dels apartats anteriors haurà de minorar-se en la quantitat corresponent a les beques i ajuts percebuts, durant el període impositiu del que es tracti, de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragón o de qualsevol altra administració pública que cobreixin la totalitat o part de les despeses per adquisició dels llibres de text i material escolar assenyalats anteriorment.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a la reducció prevista en concepte per mínim per descendents.

Així mateix per a l'aplicació de la deducció s'exigirà, segons els casos:

 1. Amb caràcter general, que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, no superi la quantia de 25.000 euros en tributació conjunta i de 12.500 en tributació individual.

 2. Els contribuents que tinguin la condició legal de “família nombrosa” que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, no superi la quantia de 40.000 euros en tributació conjunta i de 30.000 en tributació individual.

 3. En el seu cas, l'acreditació documental de l'adquisició dels llibres de text i material escolar podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

  La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text o material escolar. No obstant això, si es tracta de matrimonis amb règim econòmic del consorci conjugal aragonès o anàleg, les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals.

EMPLENAMENT: s'obrirà una finestra en la que haurà d'indicar per cada fill (el programa habilita espai fins a per a 6 fills):

 1. Les quantitats satisfetes en l'adquisició de llibres de text i material escolar pel titular de la declaració, si el cònjuge, si escau, tingués dret a aplicar també la deducció, es consignarà el 50 per cent de les quantitats.

 2. Per cadascun dels fills haurà d'indicar també si el cònjuge té dret a aplicar també la deducció.

 3. Finalment haurà de consignar les quantitats rebudes, per cada fill, per beques o ajuts en l'adquisició de llibres de text i material escolar.

D'altra banda haurà d'indicar si forma part d'una família nombrosa, marcant amb una X la casella habilitada a l'efecte.