Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.11. Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Els contribuents podran deduir-se el 10% de les quantitats satisfetes durant l'exercici per l'arrendament de l'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament amb una base màxima d'inversió de 4.800 euros anuals, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi no sigui superior a la quantia de 15.000 euros en declaració individual o de 25.000 euros en el supòsit de declaració conjunta.

  2. Que s'hagi formalitzat el dipòsit de la fiança corresponent a l'arrendament davant l'òrgan competent en matèria d'arrendament de la Comunitat Autònoma d'Aragón, dins el termini establert per la Llei 10/1992, de 4 de novembre, de fiança dels arrendaments urbans i en determinats contractes de subministrament, o norma vigent en cada moment.

Important: Només es podrà aplicar aquesta deducció en els casos d'adjudicació d'habitatge habitual en pagament de la totalitat del deute pendent d'un préstec o crèdit garantits mitjançant hipoteca sobre aquest habitatge com a conseqüència de la qual cosa s'hagi formalitzat entre les parts un contracte d'arrendament amb opció de compra sobre el mateix habitatge.

El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012 per a la deducció per a l'adquisició d'habitatge.

EMPLENAMENT: L'emplenament s'haurà de realitzar en l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.

Haurà d'indicar en l'esmentat annex  les quantitats satisfetes per l'arrendament i el NIF de l'arrendador. Si l'arrendador no té NIF, per ser no resident  haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin dret a la deducció, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats invertides amb dret a la deducció.

El programa traslladarà les dades a l'annex B6 de la declaració.