Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.12. Per arrendament d'habitatge social (deducció de l'arrendador)

Quan el contribuent hagi posat una, o més habitatges a disposició del Govern d'Aragón, o d'alguna de les seves entitats a les que s'atribueixi la gestió del Pla d'habitatge Social d'Aragón, podrà aplicar-se una deducció del 30% conforme als següents requisits i condicions:

  1. La base de la deducció serà la quota íntegra autonòmica que correspongui a la base liquidable general derivada dels rendiments nets de capital immobiliari menys les corresponents reduccions per arrendament de béns immobles destinats a habitatge o la reducció per rendiments irregulars si existís.

  2. Haurà de formalitzar-se el dipòsit de la fiança corresponent a l'arrendament davant l'òrgan competent en matèria d'arrendament de la Comunitat Autònoma d'Aragón, dins el termini establert per la Llei 10/1992, de 4 de novembre, de fiança dels arrendaments urbans i en determinats contractes de subministrament, o norma vigent en cada moment.

EMPLENAMENT: Es posarà la suma del rendiment net del capital immobiliari declarat (casella 0079) de cadascuna dels habitatges cedits al Pla d'habitatge Social.