Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.12.Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater)

Quan el contribuent hagi posat una, o més habitatges a disposició del Govern d'Aragó, o d'alguna de les seves entitats a les quals s'atribueixi la gestió del Pla d'Habitatge Social d'Aragó, podrà aplicar-se una deducció del 30% conforme als següents requisits i condicions:

  1. La base de la deducció serà la quota íntegra autonòmica que correspongui a la base liquidable general derivada dels rendiments nets de capital immobiliari menys les corresponents reduccions per arrendament de béns immobles destinats a habitatge o la reducció per rendiments irregulars si existís.

  2. S'haurà de formalitzar el dipòsit de la fiança corresponent a l'arrendament davant de l'òrgan competent en matèria d'arrendament de la Comunitat Autònoma d'Aragó, dins del termini establert per la Llei 10/1992, de 4 de novembre, de fiança dels arrendaments urbans i a determinats contractes de subministrament, o norma vigent en cada moment.

EMPLENAMENT:Es posarà la suma del rendiment net del capital immobiliari declarat (casella 0079) de cada un dels habitatges cedits al Pla d'Habitatge Social.