Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.13.Per a majors de 70 anys

Els contribuents podran deduir-se la quantitat de 75 euros, sempre que compleixin els següents requisits:

  1. Que el contribuent tingui 70 o més anys d'edat i obtingui rendiments íntegres integrables en la base imposable general, sempre que no procedeixin exclusivament del capital.

  2. Que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi no sigui superior a 35.000 euros en declaració conjunta, i 23.000 euros en declaració individual.

Emplenament:No ha de reflectir res en la deducció ja que el programa extreu la dada de les dades personals i familiars omplertes en la declaració.