Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.14. Per inversió en entitats de l'economia social.

Amb efectes des de l'1 de gener de 2016, el contri­buyente podrà aplicar-se una deducció del 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en les aportacions realitzades amb la finalitat de ser soci en entitats que formin part de l'economia social a què es refereix l'apartat següent. L'import màxim d'aquesta deducció és de 4.000 euros.

 1. L'aplicació d'aquesta deducció està subjecta al cum­plimiento dels requisits i condicions següents:

  1. La participació assolida pel contribuent computada juntament amb les del cònjuge o persones uni­das per raó de parentesc, en línia directa o colate­ral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no podrà ser superior al 40 per 100 del capital de l'entitat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

  2. L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió haurà de complir els següents requisits:

   1. Formar part de l'economia social, en lostérminos previstos en la Llei 5/2011, de 29 de març, de Econo­mía Social.

   2. Tenir el seu domicili fiscal i social a Aragón.

   3. Comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

  3. Les operacions en les que sigui d'aplicació la de­ducción hauran de formalitzar-se en escriptura pública, en què es farà constar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

  4. Les aportacions hauran de mantenir-se en el patri­monio del contribuent durant un període mínim de cinc anys.

  5. Els requisits establerts en les lletres a, b i c de l'apartat 2.2 hauran de complir-se durant un període mí­nimo de cinc anys a comptar de l'aportació.

  Els requisits establerts en les lletres a, b i c de l'apartat 1.2. hauran de complir-se durant un període mí­nimo de cinc anys a comptar de l'aportació.

 2. L'incompliment dels requisits i condicions establertes en els apartats 1.1., 1.4. i 1.5 anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haurà d'incloure en la declaració del im­puesto corresponent a l'exercici en què s'hagi pro­ducido l'incompliment la part de l'impost que s'hagués deixat de pagar com a conseqüència de la de­ducción practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

 3. Aquesta deducció serà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció en inversió d'accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari, i amb la deducció per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació.

EMPLENAMENT:

Haurà d'incloure directament en la finestra les quantitats invertides amb dret a deducció.