Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.15. Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants

El naixement o adopció del primer i/o segon fill dels contribuents residents en els municipis aragonesos de la qual població de dret sigui inferior a 10.000 habitants, donaran dret a una deducció en els següents termes:

  1. La deducció serà de 100 euros pel naixement o adopció del primer fill, i de 150 euros pel segon, aplicant-se únicament durant el període impositiu en què aquest naixement o adopció es produeixi.

  2. La deducció serà de 200 i 300 euros, respectivament, quan la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, no sigui superior a 35.000 euros en declaració conjunta i 23.000 euros en declaració individual.

  3. La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisquin els fills que donin dret a la deducció.

IMPORTANT:Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per naixement o adopció en atenció al grau de discapacitat d'algun dels fills.

En cas que el contribuent tingués dret a ambdues deduccions, podrà optar per la qual més li convingui. 

Emplenament: Haurà d'indicar si els fills nascuts o adoptats són comuns a ambdós cònjuges o només del titular de la declaració, i a més si aquests mateixos fills conviuen amb ambdós pares o adoptants.