Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.16.Per despeses de guarderia en fills menors de 3 anys.

Els contribuents podran deduir-se el 15 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu per les despeses de custòdia de fills menors de 3 anys en guarderies o centres d'educació infantil, amb un màxim de 250 euros per cada fill inscrit en les esmentades guarderies o centres.El límit, en el període impositiu que el nen compleixi els tres anys d'edat, serà de 125 euros.

Requisits:

  1. Només es tindran en compte aquells descendents que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  2. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 35.000 euros en declaració individuals i inferior a 50.000 euros en declaració conjuntes, sempre que la base imposable de l'estalvi, sigui quina sigui la modalitat de la declaració, no superi 4.000 euros.

Quan els fills que donin dret a aquesta deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.

S'entendrà com a guarderia o centre d'educació infantil, tot centre autoritzat pel departament competent en matèria d'Educació que tingui per objecte la custòdia de nens menors de tres anys.

Emplenament

Haurà d'indicar per cada fill menor de tres anys l'import satisfet pel titular de la declaració.

En cas de fills comuns, a continuació haurà d'indicar si aquests conviuen o no amb ambdós pares.

En el cas que algun dels fills complís l'edat de tres anys a l'exercici 2018 ho haurà d'indicar marcant la casella corresponent amb una “X”, tindrem que tenir en compte que només és deduïble les quantitats satisfetes fins a la data en què compleix els tres anys.

En el cas que l'altre progenitor hagués mort durant l'exercici 2018, haurà de reflectir a la casella corresponent, les quantitats aplicades deduïbles per ell.