Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.2. Per naixement o adopció d'un fill en atenció al grau de discapacitat

El naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent atorgarà el dret a una deducció de 200 euros.

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció del tercer fill o successius.

El grau de discapacitat haurà d'estar referit a la data de meritació de l'impost i reconegut mitjançant resolució expedida per l'òrgan competent en matèria de serveis socials.

Quan els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "Comunes" el nombre de fills nascuts o adoptats l'any amb el grau de discapacitat requerit.

En un altre cas, el nombre de fills amb dret a la deducció, nascuts o adoptats l'any, es reflectirà en la casella "Del titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.