Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.3.Por adopción internacional de niños

En el supòsit d'adopció internacional, formalitzada en els termes regulats en la legislació vigent i d'acord amb els Tractats i Convenis subscrits per Espanya, els contribuents podran deduir 600 euros per cada fill adoptat en el període impositiu.

Requisits:

  • S'entendrà que l'adopció té lloc en el període impositiu corresponent al moment en què es dicti resolució judicial constituint l'adopció.

  • Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció de fills anterior.

  • Quan el nen adoptat convisqui amb ambdós pares adoptius i aquests optessin per la tributació individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar a la casella "Comuna" el nombre de fills adoptats en l'àmbit internacional.

En un altre cas, el nombre de fills adoptats internacionalment es reflectirà a la casella "Del Titular".En aquest supòsit haurà d'indicar, addicionalment, si els fills conviuen o no amb ambdós pares adoptius.