Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.4.Per la cura de persones dependents

Per la cura de persones dependents:150 euros.

Requisits:

  • La persona dependent ha de conviure amb el contribuent, almenys durant la meitat del període impositiu.

  • Es considerarà persona dependent a l'ascendent major de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, qualsevol que sigui la seva edat.

  • No serà procedent la deducció si la persona dependent té rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  • La suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no podrà excedir de 35.000 en declaració conjunta i 21.000 euros en declaració individual.Aquest requisit és controlat pel programa, tret que, tractant-se d'unitats familiars, hagin optat per la captura individual de dades.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà per parts iguals.Quan la deducció correspongui a contribuents amb diferent grau de parentiu, la seva aplicació correspondrà als de grau més proper, tret que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, en el cas del qual correspondrà als del següent grau.

Emplenament

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar a la casella "Comuns" el nombre de persones dependents amb dret a la deducció.En un altre cas, es reflectirà a la casella "Del titular.En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquestes persones, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dues persones amb dret a la mateixa.