Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.5. Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científica i tècnic

Per donacions dineràries pures i simples, el 20 per 100 del seu import, amb el límit del 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Requisits:

Les donacions hauran de ser efectuades a les següents entitats:

  • La Comunitat Autònoma d'Aragón i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa de la qual finalitat sigui la defensa i conservació del medi ambient i la investigació i el desenvolupament científic i tècnic.

  • Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, sempre que la fi exclusiva o principal que persegueixin sigui la defensa del medi ambient yla investigació i el desenvolupament científic i tècnic i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

Emplenament

En la finestra de captura de dades, s'indicaran les quantitats donades, tenint en compte que per les donacions que corresponguin als cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats donades.