Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.6. Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme

 Els contribuents que tinguin la condició de víctimes del terrorisme o, si no i per aquesta ordre, el seu cònjuge o parella de fet o els fills que vinguessin convivint amb els mateixos, podran deduir-se el 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició d'un habitatge nou.

Requisits :

  • L'habitatge ha de constituirlaprimera residència habitual del contribuent i estar situada en el territori de la Comunitat Autònoma d'Aragón.

  • L'habitatge ha d'estar acollida a alguna modalitat de protecció pública de l'habitatge.

BASE MÀXIMA DE LA DEDUCCIÓ: La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent, i en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article 19 de la Llei 36/2003, i altres despeses derivades de la mateixa.

El concepte d'adquisició d'habitatge habitual i el seu límit màxim seran els fixats per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012, així com el requisit de la comprovació de la situació patrimonial del contribuent.

Emplenament

En la finestra es reflectirà l'import satisfet amb dret a la deducció.

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin dret a la deducció, es reflectirà el 50 per 100 de la totalitat de les quantitats invertides amb dret a la deducció.