Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.7. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari

El contribuent podrà aplicar una deducció del 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital per mitjà del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.

Límit màxim de la deducció :

L'import màxim de la deducció serà de 10.000 euros.

REQUISITS:

  • La participació del contribuent en la societat no podrà ser superior al 10 per 100 de seu capital social.

  • Les accions subscrites han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de dos anys com a mínim.

  • La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Aragón, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

EMPLENAMENT: L'emplenament s'haurà de realitzar en l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.

Aquesta deducció serà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats, o de recent creació dedicades a la recerca i desenvolupament.