Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.8.Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació

Llos contribuents tindran dret a una deducció del 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'article 68.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

L'aplicació d'aquesta deducció serà procedent únicament sobre la quantia invertida que superi la base màxima de la deducció estatal prevista a l'article abans esmentat de la Llei.L'import màxim d'aquesta deducció és de 4.000 euros.

Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l'exempció prevista en l'apartat 2 de l'article 38 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi de l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles.En cap cas no es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin l'esmentada quantia.

Requisits:

  • El contribuent ha de complir tots els requisits i condicions exigits en la normativa estatal de l'article 68.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

  • L'entitat en la qual s'ha de materialitzar la inversió ha de tenir el seu domicili social i fiscal a l'Aragó.

  • El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat, sense que, en cap cas, puguin dur a terme funcions executives ni de direcció ni de mantenir una relació laboral amb l'entitat.

L'incompliment dels requisits i condicions establerts comportarà els efectes i conseqüències previstos a l'article 59 del Reial Decret 439/2007 Reglament de l'IRPF.

Aquesta deducció serà incompatible per a les mateixes inversions, amb la deducció per inversió en entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió al Mercat Alternatiu Borsari.

Emplenament:

L'emplenament s'haurà de realitzar a l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.