Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.8. Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació

Llos contribuents tindran dret a una deducció del 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'article 68.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

L'aplicació d'aquesta deducció serà procedent únicament sobre la quantia invertida que superi la base màxima de la deducció estatal prevista en l'article abans esmentat de la Llei. L'import màxim d'aquesta deducció és de 4.000 euros.

Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l'exempció prevista en l'apartat 2 de l'article 38 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi l'import total obtingut en la transmissió d'aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin l'esmentada quantia.

Requisits:

  • El contribuent ha de complir tots els requisits i condicions exigides en la normativa estatal de l'article 68.1 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

  • L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió ha de tenir el seu domicili social i fiscal a Aragón.

  • El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat, sense que, en cap cas, puguin dur a terme funcions executives ni de direcció ni de mantenir una relació laboral amb l'entitat.

L'incompliment dels requisits i condicions establertes comportarà els efectes i conseqüències previstes en l'article 59 del Reial decret 439/2007 Reglament de l'IRPF.

Aquesta deducció serà incompatible per a les mateixes inversions, amb la deducció per inversió en entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió en el Mercat Alternatiu Borsari.

Emplenament:

L'emplenament s'haurà de realitzar en l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.