Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.2.9. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge en nuclis rurals o anàlegs

El contribuent podrà aplicar-se una deducció del 5 per cent per les quantitats satisfetes per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat Autònoma d'Aragón.

  • Que a la data de meritació de l'impost tingui menys de 36 anys.

  • Que es tracti del seu primer habitatge.

  • Que l'habitatge estigui situada en un municipi de menys de 3.000 habitants, o alternativament, en una entitat local menor o en una entitat singular de població, que es trobin separades o diferenciades de la capitalitat del municipi al que pertanyen.

  • Que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, menys el mínim per contribuent i el mínim per descendents no sigui superior a 35.000 euros en declaració conjunta i 21.000 euros en declaració individual.

Només resultarà aplicable la deducció quan el contribuent no hagi estat propietari de cap altre habitatge, constitueixi o no la seva residència habitual.

Emplenament: S'obrirà una finestra de captura de dades en les que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a la deducció.

El concepte d'adquisició d'habitatge habitual i el seu límit màxim seran els fixats per la normativa estatal vigent a 31 de desembre de 2012.

Aquesta deducció serà aplicable a les adquisicions o rehabilitacions d'habitatges en nuclis rurals efectuades a partir de l'1 de gener de 2012.