Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.1.Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys

Els contribuents tindran dret a una deducció de 341 euros per cada persona major de 65 anys que convisqui amb el contribuent més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan no s'haguessin percebut ajuts o subvencions del Principat d'Astúries pel mateix motiu.

Requisits

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi no podrà superar 25.009 euros en tributació individual i 35.240 euros en tributació conjunta.Aquest requisit serà controlat pel programa.
  • L'acollit no pot estar lligat al contribuent per un vincle de parentiu de consanguinitat o afinitat de grau igual o inferior al tercer.
  • Quan l'acollit convisqui amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals entre els contribuents que convisquin amb l'acollit i s'aplicarà únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes.
  • El contribuent ha d'estar en possessió del document acreditatiu de l'acolliment no remunerat, expedit per la Conselleria competent en matèria d'assumptes socials.

Emplenament

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar a la casella "comuna" el nombre de persones acollides per ambdós cònjuges que donen dret a la deducció.

En un altre cas, el nombre de persones acollides es reflectirà a la casella "Titular".En aquest supòsit haurà d'emplenar, addicionalment, el nombre de titulars de l'acolliment amb què conviu l'acollit.