Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.1. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys

Els contribuents tindran dret a una deducció de 341 euros per cada persona major de 65 anys que convisqui amb el contribuent més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan no s'haguessin percebut ajuts o subvencions del Principat d'Astúries pel mateix motiu.

Requisits

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi no podrà superar 25.009 euros en tributació individual i 35.240 euros en tributació conjunta. Aquest requisit serà controlat pel programa.
  • L'acollit no pot estar lligat al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o afinitat de grau igual o inferior al tercer.
  • Quan l'acollit convisqui amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals entre els contribuents que convisquin amb l'acollit i s'aplicarà únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes.
  • El contribuent ha d'estar en possessió del document acreditatiu de l'acolliment no remunerat, expedit per la Conselleria competent en matèria d'afers socials.

Emplenament

En cas de matrimoni i si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "comuna" el nombre de persones acollides per ambdós cònjuges que donen dret a la deducció.

En un altre cas, el nombre de persones acollides es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de titulars de l'acolliment amb els que conviu l'acollit.