Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.10.Para familias monoparentales

Podran aplicar una deducció de 303 euros els contribuents que tinguin a càrrec seu descendents, sempre que no convisqui amb qualsevol altra persona aliena als esmentats descendents, tret que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per a famílies nombroses.

Quan al llarg de l'exercici es dugui a terme una alteració de la situació familiar per qualsevol causa, a efectes d'aplicació de la deducció, s'entendrà que ha existit convivència quan tal situació s'hagi produït durant almenys 183 dies a l'any

REQUISITS:

 1. Es consideraran descendents als efectes d'aquesta deducció:

  1. Els fills menors d'edat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  2. Els fills majors d'edat amb discapacitat, tant per relació de paternitat com d'adopció, sempre que convisquin amb el contribuent i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  3. Els descendents a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors que, sense conviure amb el contribuent, depenguin econòmicament d'ell i estiguin internats en centres especialitzats.

  S'assimilaran a descendents aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

  NOTA:En cas de convivència amb descendents que no generin de dret a la deducció, no es perdrà el dret a la mateixa sempre que les rendes anuals del descendent, excloses les exemptes, no superin 8.000 euros.  

 2. La base imposable general i de l'estalvi més l'import de les anualitats per aliments exemptes no podrà superar 35.240 euros.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de marcar amb una “X” si té dret a la deducció i l'import de les anualitats per aliments exemptes percebudes pels fills en virtut de decisió judicial.