Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.11. Per acolliment familiar de menors

  • 253 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple o permanent, a exclusió d'aquells que tinguin finalitat preadoptiva.

    Requisits:

    El menor ha de conviure amb el contribuent com a mínim 183 dies durant el període impositiu.

  • 126 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple o permanent, a exclusió d'aquells que tinguin finalitat preadoptiva.

    Requisits:

    Quan la convivència del menor sigui superior a 90 dies i inferior a 183 dies.

Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar en la casella que correspongui al període de convivència del menor, el nombre de menors acollits amb dret a la deducció.

S'indicaran en la columna "Comuna" quan en cas de matrimoni la deducció correspongui a ambdós cònjuges. En cas contrari, s'indicarà en la columna "Del Titular".