Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.12. Per certificació de la gestió forestal sostenible

Els propietaris de muntanyes ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries podran aplicar una deducció del 30 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici per a l'obtenció de la certificació de la gestió forestal sostenible atorgada per l'Entitat Sol·licitant de la Certificació Forestal Regional del Principat d'Astúries o entitat equivalent.

La deducció s'aplicarà en l'exercici en què s'obtingui la certificació de la gestió forestal sostenible.

Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció en relació amb els mateixos béns i aquells realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

IMPORT MÀXIM DE LA DEDUCCIÓ:

L'import màxim de la deducció serà de 1.000 euros per contribuent.

La deducció aplicable en tributació conjunta serà la suma de la que correspongui a cadascun dels membres de la unitat familiar que tinguin dret a ella sense que el seu import total pugui excedir 1.000 euros.

BASE DE LA DEDUCCIÓ:

La base de la deducció la constitueixen les quantitats invertides durant l'exercici en l'obtenció de la certificació de la gestió forestal sostenible, incloent tots els costos associats a l'èxit de la pròpia certificació i excloent les subvencions que, si escau, hagués rebut el propietari de la finca per a aquella fi.

Nota: S'entendrà pels “mateixos béns”, a l'efecte d'aplicar el prorrateig de la deducció, les muntanyes-definits en l'art.5 de la Llei del Principat d'Astúries 3/2004, de 23 de novembre, de Montes i Ordenació Forestal - que constitueixin una finca o parcel·la independent, amb referència cadastral que la identifiqui delimitant el seu àmbit espacial, pertanyents a diversos propietaris pro indivís o en règim de copropietat. 

Emplenament: Haurà d'indicar l'import satisfet per cada certificació amb dret a la deducció, indicant també, si escau, el nombre de persones amb dret a la deducció.