Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.13. Per despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys

Els contribuents podran aplicar una deducció del 15 per cent de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de despeses de descendents, pagats en centres de zero a tres anys, amb el límit de 330 euros per cada descendent que no superi l'esmentada edat.

Aquesta deducció només resultarà aplicable quan els progenitors, adoptants o tutors convisquin amb el menor. Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació del benefici fiscal, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.

Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents de la qual base imposable no resulti superior a 25.009 euros en tributació individual ni a 35.240 euros en tributació conjunta.

Si el menor complís els tres anys en l'exercici, es calcularan de forma proporcional la deducció i l'esmentat límit, al nombre de mesos en què es compleixin els requisits.

Emplenament:

Haurà d'indicar, per cada descendent (el programa té capacitat per incloure fins a quatre descendents) l'import satisfet, el núm. de persones amb dret a deducció, i si el menor complís els tres anys durant l'exercici, el nombre de mesos transcorreguts inclòs el mes de l'exercici en què es compleixen.