Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.14. Per adquisició de llibres de text i material escolar

Per les quantitats destinades pels contribuents a l'adquisició de llibres de text per als seus descendents, sempre que hagin estat editats per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. També, i dins la mateixa deducció, es podrà deduir l'adquisició de material escolar per a aquests nivells educatius.

S'entendrà per material escolar al conjunt de mitjans i recursos que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge, destinats a ser utilitzats pels alumnes per al desplegament i aplicació dels continguts determinats pel currículum dels ensenyaments de règim general establertes per la normativa acadèmica, així com l'equiparació i complements que la direcció i/o el Consell Escolar del centre educatiu hagi aprovat per a l'etapa educativa de referència.

Només es tindrà dret a aquesta deducció quan la base imposable no resulti superior a 12.500 euros en tributació individual ni a 25.000 euros en tributació conjunta.

Atès que la norma no exigeix convivència amb el progenitor, podran aplicar-se la deducció aquells contribuents que duguin a terme despeses d'aquesta naturalesa respecte de descendents que no convisquin amb el mateix.

La deducció aplicada per les despeses originades no pot excedir determinats límits.

Per a la Tributació conjunta aquests límits són els següents:

Base imposable*

LIMITI deducció

Fins a 12.000,00 euros

100 euros/descendent

Entre 12.000,01 i 20.000,00 euros

75 euros/descendent

Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros

50 euros/descendent

* Suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi. 

Per a la Tributació individual, aquests límits són els següents:

Base imposable *

LIMITI deducció

Fins a 6.500,00 euros

50 euros/descendent

Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros

37,50 euros/descendent

Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros

25 euros/descendent

* Suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi. 

En el cas de contribuents que formin part d'una unitat familiar que ostenti el títol de família nombrosa, l'import màxim de la deducció serà de 150 euros en declaració conjunta i 75 en declaració individual.

La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres i del material escolar i quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció aquesta es prorratejarà per parts iguals.

Aquesta deducció es minorarà, per a cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts percebuts durant el període impositiu procedents del Principat d'Astúries o una altra Administració Pública.

Emplenament:

A través d'una finestra de captura de dades haurà d'indicar l'import de la despesa satisfeta pel titular de la declaració, indicant al seu torn en la casella que sigui procedent si el cònjuge si escau, té dret a la deducció. (Existeixen caselles per aplicar la deducció per a fins a 6 descendents).

Si existissin, indicarà les quantitats rebudes com a subvenció, beques o ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar de cada descendent.