Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.2. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

Els contribuents amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, podran deduir el 3 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició o adequació d'aquell habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, a excepció de la part d'aquestes quantitats corresponent a interessos.

Requisits

  • L'habitatge ha d'estar situada al Principat d'Astúries i la seva adquisició, o si escau les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat.
  • La necessitat de l'adquisició o de les obres, haurà d'acreditar-se mitjançant resolució o certificat expedit per la Conselleria competent en matèria de valoració de discapacitat.
  • La base màxima de la deducció serà de 13.664 euros, tant en tributació individual com en la conjunta.

Aquesta deducció és independent del tram autonòmic de la deducció estatal per inversió en habitatge habitual.

Emplenament

En la finestra de captura de les dades s'indicaran les quantitats satisfetes pel titular de la deducció, exclosos els interessos.