Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.3. Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat

Els contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat, podran deduir el 3 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició o adequació de l'habitatge que constitueixi o vagi constituir la seva residència habitual, a excepció de la part d'aquestes quantitats corresponent a interessos.

Requisits

  • El cònjuge, ascendent o descendent amb discapacitat ha de conviure amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any.
  • El cònjuge, ascendent o descendent hauran d'acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
  • El cònjuge, ascendent o descendent que generi el dret a la deducció no podran tenir rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (l'IPREM per a 2018 s'ha establert en 7.519,59 euros anuals).
  • La base màxima de la deducció serà de 13.664 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.
  • Aquesta deducció serà en qualsevol cas incompatible amb la deducció per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat
  • L'adquisició, o si escau les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat.
  • A l'efecte de l'aplicació de la deducció es tindrà en compte el parentesc per afinitat sempre que no existeixi un parent de grau més proper amb dret a la deducció.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció respecte dels mateixos ascendents o descendents per a un mateix període impositiu, la base màxima de la deducció es prorratejarà per parts iguals. No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim.

Emplenament

Es reflectiran les quantitats invertides pel titular de la deducció en l'adquisició o adequació de l'habitatge, a excepció de la part d'aquestes quantitats corresponent a interessos.

En cas de matrimoni i si la inversió correspon a ambdós cònjuges per parts iguals, s'indicarà el 50 per 100 de les quantitats satisfetes per ambdós.

En qualsevol cas haurà d'indicar-se el nombre de contribuents que tenen dret a aplicar la deducció.