Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.4. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida

Els contribuents que tinguin dret a percebre subvencions o ajuts econòmiques per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual que tingui la consideració de protegida conforme a la normativa estatal o autonòmica tindran dret a aplicar, en la quota íntegra autonòmica, una deducció de 113 euros.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Important :

  • La deducció únicament podrà ser aplicada en l'exercici en què es té dret a obtenir l'ajuda i es dugui a terme l'adquisició o rehabilitació.

  • No tindran el caràcter de subvencions o ajuts les concessions de préstecs hipotecaris amb interès bonificat.

Emplenament

Haurà de marcar "X" si té dret a aplicar la deducció. Addicionalment ha d'indicar el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte al mateix habitatge.