Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.5. Per arrendament d'habitatge habitual

Podrà deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual del contribuent, amb un màxim de 455 euros.

El percentatge de deducció serà del 15 per cent amb el límit de 606 euros en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural. S'entendrà com a tal l'habitatge que s'ubiqui en sòl no urbanitzable segons la normativa urbanística vigent al Principat d'Astúries, i la que es trobi en consells de població inferior a 3.000 habitants, independentment de la qualificació del sòl.

Requisits

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi no ha d'excedir 25.009 euros en tributació individual o de 35.240 euros en tributació conjunta.

  • Les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d'excedir el 10 per 100 de la base imposable.

Emplenament

Ha d'indicar les quantitats satisfetes pel titular de la deducció, el NIF de l'arrendador i si l'arrendament té lloc o no en el medi rural en els termes anteriorment indicats. Si l'arrendador no té NIF, haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència.

En cas de matrimoni i si les quantitats han estat satisfetes pels cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 de l'import total satisfet per ambdós.

El programa traslladarà les dades incloses  en l' annex B6 de la declaració.