Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.6. Per donació de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries

Podrà deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 20 per 100 del valor de les donacions de finques rústiques fetes a favor del Principat d'Astúries amb el límit del 10 per 100 de la base liquidable del contribuent. Les finques donades es valoraran conforme als criteris establerts en la Llei general tributària.

Emplenament

Ha d'indicar el valor de les finques donades pel titular de la deducció.

En cas de matrimoni i si la donació ha estat realitzada pels cònjuges per parts iguals es reflectirà el 50 per 100 del valor total de la donació que hagin efectuat.