Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.7.Per adopció internacional de menors

En els supòsits d'adopció internacional de menors, el contribuent podrà practicar una deducció de 1.010 euros per cada fill adoptat en el període impositiu.

REQUISITS:

  • Que el menor convisqui amb el declarant.

  • L'adopció s'haurà de realitzar en els termes de la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional.

L'adopció s'entendrà realitzada a l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol.Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent.

Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

La present deducció serà compatible amb l'aplicació de les restants deduccions autonòmiques.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual hauran d'indicar el nombre de fills adoptats que donin dret a la deducció.

Es reflectiran a la casella "Comuna" quan en cas de matrimoni els fills que generin dret a la deducció siguin d'ambdós cònjuges.En un altre cas, es reflectiran a la casella "Del Titular".