Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.7. Per adopció internacional de menors

En els supòsits d'adopció internacional de menors, el contribuent podrà practicar una deducció de 1.010 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu.

REQUISITS:

  • Que el menor convisqui amb el declarant.

  • L'adopció haurà de realitzar-se en els termes de la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional.

L'adopció s'entendrà realitzada en l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol. Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent.

Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Aquesta deducció serà compatible amb l'aplicació dels restants deduccions autonòmiques.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar el nombre de fills adoptats que donin dret a la deducció.

Es reflectiran en la casella "Comuna" quan en cas de matrimoni els fills que generin dret a la deducció siguin d'ambdós cònjuges. En un altre cas, es reflectiran en la casella "Del Titular".