Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.8.Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data

Com a conseqüència de parts múltiples o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data, els contribuents tindran dret a una deducció de 505 euros per fill nascut o adoptat en el període impositiu en què es dugui a terme el naixement o adopció.Únicament serà d'aplicació la deducció quan el menor convisqui amb el progenitor o adoptant.

L'adopció s'entendrà realitzada a l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol.Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent.

En el supòsit de matrimonis o unions de fet la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells quan aquests optin per la presentació de declaració individual.

Les anteriors circumstàncies s'entendran referides a la data de meritació de l'impost.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la qual hauran d'indicar el nombre de fills que donin dret a la deducció.

Es reflectiran a la casella "Comuna" quan en cas de matrimoni els fills que generin dret a la deducció siguin d'ambdós cònjuges.En un altre cas, es reflectiran a la casella "Del Titular", en aquest cas haurà d'indicar també el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció.