Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.8. Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data

Com a conseqüència de parts múltiples o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data, els contribuents tindran dret a una deducció de 505 euros per fill nascut o adoptat durant el període impositiu en què es dugui a terme el naixement o adopció. Únicament serà d'aplicació la deducció quan el menor convisqui amb el progenitor o adoptant.

L'adopció s'entendrà realitzada en l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol. Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent.

En el supòsit de matrimonis o unions de fet la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells quan aquests optin per la presentació de declaració individual.

Les anteriors circumstàncies s'entendran referides a la data de meritació de l'impost.

Emplenament

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar el nombre de fills que donin dret a la deducció.

Es reflectiran en la casella "Comuna" quan en cas de matrimoni els fills que generin dret a la deducció siguin d'ambdós cònjuges. En un altre cas, es reflectiran en la casella "Del Titular", en aquest cas haurà d'indicar també el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció.