Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.3.9.Per a famílies nombroses

Els contribuents que formin part d'una unitat familiar que, a data de meritació de l'impost, ostenti el títol de família nombrosa expedit per l'autoritat competent en matèria de serveis socials, tindran dret a una deducció de:

  • 505 euros per a famílies nombroses de categoria general.

  • 1.010 euros per a famílies nombroses de categoria especial.

REQUISITS:

  1. Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran d'acord amb l'establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

  2. La deducció únicament resultarà aplicable en els supòsits de convivència del contribuent amb la resta de la unitat familiar.

  3. Només tindrà dret a aquesta deducció el contribuent la base imposable del qual no resulti superior a 25.009 euros en tributació individual ni a 35.240 euros en tributació conjunta.

Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Les anteriors circumstàncies s'entendran referides a la data de meritació de l'impost.

EMPLENAMENT

S'indicarà a través d'una finestra de captura de dades la següent informació:

  • La deducció correspondrà a qui posseeixi el títol de família nombrosa (normalment els pares).En cas de matrimoni, quan la deducció correspongui a ambdós cònjuges, es marcarà amb una "X" a la columna "Comú" la categoria de família nombrosa en la qual es trobi classificat.

  • En cas contrari, es marcarà a la columna "Del Titular" havent d'indicar, a més, el nombre de persones que tenen dret a la deducció:"1" quan només pugui aplicar-la el titular seleccionat;"2" quan puguin aplicar-la dues persones, etc.