Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.1.Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l'habitatge habitual

Els contribuents podran deduir el 50 per cent de l'import de les inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges, que es realitzin a l'immoble, situat en la Illes Balears, que constitueixi o hagi de constituir l'habitatge habitual del contribuent, o d'un arrendatari en virtut d'un contracte de lloguer subscrit amb el contribuent sotmès a la legislació d'arrendaments urbans..

A aquests efectes s'entenen que milloren la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges les següents inversions:

  1. La instal·lació d'equips de generació o que permetin utilitzar energies renovables com l'energia solar, la biomassa o la geotèrmia que redueixin el consum d'enrgía convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

  2. Les de millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separativas a l'edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grisos i pluvials al mateix edifici o a la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

Base de la deducció:La base de la deducció per inversions en l'habitatge correspondrà a l'import realment satisfet pel contribuent, amb el límit màxim de 10.000 euros per període impositiu.

Requisits:

  1. Per poder aplicar-se la deducció s'haurà de millorar com a mínim en un nivell la qualificació de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual.A tal efecte es requerirà el registre dels certificats d'eficiència energètica de l'habitatge conforme al disposat en el RD 235/2013, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, abans i després de realitzar les inversions.

  2. La base imposable total del contribuent no podrà superar el límit de 30.000 euros en tributació individual, ni de 48.000 euros en tributació conjunta.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.