Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.10. Per arrendament d'habitatge habitual a favor de certs col·lectius.

Els contribuents dels següents col·lectius podran deduir el 15 per cent dels imports satisfets durant el període impositiu, amb un màxim de  400 euros anuals per l'arrendament de l'habitatge habitual:

  • Els contribuents menors de 36 anys.

  • Contribuents amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent.

  • Contribuents amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per cent.

  • El pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa.

REQUISITS

  1. Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament per aquest, i que la durada del contracte d'arrendament sigui igual o superior a un any.

  2. Que hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

  3. Que, com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat, excepte en els casos en què l'altre habitatge es trobi ubicada fora de les Illes Balears o en una altra illa.

  4. Que el contribuent no tingui dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual, encara que no l'apliqui. Aquesta deducció si és compatible amb la deducció “Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l'habitatge habitual ”.

LÍMITS

Per aplicar la deducció s'exigeix que la suma de la  base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent no superi l'import de 34.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 20.000 euros en el de tributació individual. En el cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per l'import de les quanties efectivament satisfetes per aquests. En el cas de contribuents morts amb anterioritat a 31 de desembre de 2017, aquests límits seran de 30.000 i 18.000 euros respectivament.

En el cas de famílies nombroses, els límits quantitatius seran de 40.000 euros  per al cas de tributació conjunta i de 26.000 euros per al cas de tributació individual. Per als  contribuents morts amb anterioritat a 31 de desembre de 2017, aquests límits seran de 36.000 i 24.000 euros respectivament.

 

EMPLENAMENT

En la finestra s'indicaran les quantitats satisfetes en concepte de lloguer.

En cas de matrimoni quan l'import satisfet correspongui als cònjuges per parts iguals, es consignarà el 50 per 100 del total de les quantitats satisfetes per ambdós.

Haurà de reflectir també el NIF de l'arrendador, si l'arrendador no té NIF haurà de consignar el Número d'identificació al país de residència, i la referència cadastral de l'habitatge

El programa traslladarà les dades incloses  de l'annex B6 de la declaració.