Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.11 Per cursar estudis d'educació superior anés de l'illa de residència habitual.

Per tenir descendents que cursin estudis superiors fora de l'illa en què tinguin la residència, La deducció resultaria aplicable en els següents casos:
- Si es produeix el trasllat a una altra illa de l'arxipèlag per cursar els estudis, hi hagi o no oferta educativa a l'illa de Mallorca, diferent de la virtual o a distància, per cursar els estudis.
- Si es produeix el trasllat fora de les Illes Balears i no hi ha oferta educativa a l'illa de Mallorca, diferent de la virtual o a distància, per cursar els estudis.
- Al contrari, la deducció no podria aplicar-se quan es produeixi el trasllat de la residència habitual fora de les Illes Balears i hi hagi oferta educativa a l'illa de Mallorca, diferent de la virtual o a distància, per cursar els estudis.


IMPORTANT En el cas de contribuents morts abans del 31 de desembre de 2018 el requisit exigit és que a l'Illa de residència del contribuent no hi hagi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per ser cursats.

Els residents de la Comunitat Autònoma podran deduir-se les següents quantitats:

-1.500 euros, amb caràcter general.

-1.600 euros quan la base imposable total és inferior, en declaració individual a 18.000 euros, i en declaració conjunta a 30.000 euros.

sempre que compleixin els següents requisits:

a) Que els descendents depenguin econòmicament del contribuent, i que donin dret al mínim per descendents.

b) Que els descendents es trobin cursant estudis superiors universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació es consideri educació superior, que incloguin un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits fora de l'illa de l'arxipèlag balear en la qual es trobi la residència habitual del contribuent.

c) Que la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi no superin la quantitat de 30.000 euros en declaració individual, o 48.000 euros en declaració conjunta.

Emplenament

Haurà d'indicar el nombre de descendents que compleixen els requisits, si aquests conviuen només amb el titular i són comuns en el cas de matrimoni, i addicionalment el nombre d'ascendents amb qui conviu el descendent.