Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.12. Per arrendament d'immobles destinats a habitatge

Els contribuents podran deduir el 75 per cent de les despeses satisfetes per primes d'assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment l'impagament de les rendes per raó d'arrendament a un tercer destinat a habitatge.

L'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros anuals.

Requisits

  1. Que la durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.
  2. Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l'Institut Balear de l'habitatge.
  3. Que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com a rendiments del capital immobiliari.

Emplenament

Haurà d'indicar l'import de les primes d'assegurança satisfetes.