Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.12.Per arrendament d'immobles destinats a habitatge

Els contribuents podran deduir el 75 per cent de les despeses satisfetes per primes d'assegurances de crèdit que cobreixin total o parcialment l'impagament de les rendes per raó d'arrendament a un tercer destinat a habitatge.

L'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros anuals.

Requisits

  1. Que la durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.
  2. Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l'Institut Balear de l'habitatge.
  3. Que el contribuent declari en l'IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com rendiments del capital immobiliari.

Emplenament

Haurà d'indicar l'import de les primes d'assegurança satisfetes.