Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.13. Per arrendament d'habitatge per trasllat temporal

Els contribuents podran deduir-se el 15 per cent de les despeses satisfetes durant l'exercici en concepte de renda de lloguer d'habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l'arxipèlag balear en l'àmbit d'una mateixa relació laboral per compte aliè.

L'import màxim anual d'aquesta deducció serà de 400 euros.

Requisits

a) Que es tracti d'un arrendament d'un immoble destinat a habitatge i ocupat efectivament pel contribuent.

b) Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a favor de l'Institut Familiar de l'Habitatge.

c) Que la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi no superi la quantitat de 30.000 euros en tributació individual, ni 48.000 euros en tributació conjunta.

d) Que el contribuent identifiqui a l'arrendador en l'autoliquidació de l'IRPF.

e) Que el contribuent pugui justificar documentalment la despesa satisfeta i la resta de requisits exigibles per a la deducció.

f) Que el trasllat temporal no excedeixi els tres anys de durada.

L'emplenament de la deducció es realitzarà en l'Annex B6, i el programa traslladarà les dades a la deducció.