Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.14. Per donacions a entitats del tercer sector

els contribuents podran deduir el 25 per 100 de l'import de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, a entitats sense ànim de lucre a les que es refereix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, AMB EL LÍMIT DE 150 EUROS.


REQUISITS
- Les entitats han d'estar inscrites en el registre corresponent de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i
- Les entitats han de complir els requisits dels articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o estiguin parcialment exemptes de l'impost sobre societats
d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 2712014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.


L'efectivitat de la donació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició, per part de l'entitat beneficiària, del corresponent certificat.

IMPORTANT: aquesta deducció no és aplicable a contribuents morts amb anterioritat a 31 de desembre de 2018.

Emplenament

Haurà de consignar en la casella habilitada a l'efecte les quantitats donades, que compleixin els anteriors requisits,  amb dret a deducció.