Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.15. Per despeses relatives als descendents o acollits menors 6 anys

Els contribuents podran deduir el  40 per 100 de l'import anual satisfet per les despeses derivades de la prestació dels següents serveis a descendents o acollits menors de sis anys:
a) Estances de nens d'O a 3 anys en escoles infantils o en guarderies.
b) Servei de custòdia, servei de menjador i activitats extraescolars de nens de 3 a 6 anys en centres educatius.
c) Contractació laboral d'una persona per cuidar del menor.

Limiti màxim: La deducció té un límit màxim de 600 euros anuals per fill.

Requisits

1-  Que els contribuents desenvolupin activitats per compte aliè o per compte propi generadores de rendiments del treball o de rendiments d'activitats econòmiques.
2-  Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, no superi les següents quanties:
- 30.000 euros en tributació individual.
- 48.000 euros en tributació conjunta.
3 - Que el pagament de les despeses que donen dret a la deducció es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit

.4-  En el supòsit de deducció de les despeses de la contractació d'una persona empleada, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial per a empleats de la llar de la Seguretat Social.
5-  Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció i optin per la declaració individual, s'ha de prorratejar entre ells per parts iguals.
6-  Si el descendent o acollit deixa de ser menor de sis anys durant l'any, la deducció s'ha de prorratejar pel nombre de dies en què el descendent o acollit hagi estat menor de sis anys durant l'any natural. També s'ha de prorratejar la deducció si el descendent ha nascut o ha estat adoptat durant l'any, o el menor ha estat acollit durant l'any.

IMPORTANT: aquesta deducció no és aplicable a aquells contribuents morts amb anterioritat a 31 de desembre de 2018.

Emplenament

Haurà d'indicar per cada fill que generi el dret de deducció, les quantitats satisfetes, i, si escau, el nombre de dies en què el menor compleix els requisits.