Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.16. Per determinades subvencions declaració zona afectada

Deducció per als contribuents que  declarin en la base imposable general rendiments corresponents a suvenciones o a ajuts públics otorgandas per la Comunitat autònoma de les Illes Balears per raó de danys causats per emergències que, d'acord amb l'article 23 de la Llei 17/2015 del sistema Nacional de Protecció Civil, hagin estat declarades pel Consell de Ministres com zones afectades greument per una emergència de protecció civil.

L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar el tipus mitjà de gravamen a l'import de la suvención, en la base liquidable.

Emplenament:

Haurà d'incloure, en la casella habilitada a l'efecte, les quantitats declarades com a subvencions en la base imposable general, el programa s'encarrega de realitzar tots els ajustaments i calculos de la deducció