Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.2. Per despeses d'adquisició de llibres de text

Pel concepte de despeses en llibres de text editats per a segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i els cicles formatius de formació professional específica, es deduirà el 100 per 100 dels imports destinats a aquelles despeses per cada fill que cursi aquests estudis.

L'import de la deducció serà igual a la suma de totes les despeses d'adquisició de llibres de text corresponents a tots els fills que cursin els estudis establerts. La quantia màxima de la deducció serà el resultat de multiplicar l'import màxim deduïble previst per la llei per a cada tram de renda del període, pel nombre de fills que originin les esmentades despeses.

A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció només podran tenir-se en compte els fills que donin dret al mínim familiar per descendents.

La deducció aplicada per les despeses originades no pot excedir determinats límits.

Per a la Tributació individual, aquests límits són els següents:

Base imposable *

LIMITI deducció

Fins a 6.500,00 euros

100 euros/fill

Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros

75 euros/fill

Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros

50 euros/fill

* Base imposable total.

Per a la Tributació conjunta aquests límits són els següents:

Base imposable*

LIMITI deducció

Fins a 10.000,00 euros

200 euros/fill

Entre 10.000,01 i 20.000,00 euros

100 euros/fill

Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros

75 euros/fill

* Base imposable total.

Nota: Les quanties màximes establertes per cada fill que doni dret a la deducció són controlades pel programa.

L'aplicació d'aquesta deducció exigirà que la quantitat resultant de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi,, no superi l'import de 25.000,00 euros en tributació conjunta i de 12.500,00 euros en tributació individual.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció bastarà que qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar estigui en possessió de la corresponent factura que justifiqui les esmentades despeses, documents que hauran de mantenir-se a disposició de l'Administració tributària.

En cas que els contribuents presentin declaració individual, la quantia màxima legalment deduïble es prorratejarà en parts iguals entre els membres de la unitat familiar que presentin declaració, independentment de quin sigui el règim econòmic matrimonial.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades haurà d'indicar-se l'import de la despesa satisfeta pel titular de la declaració, indicant al seu torn en la casella que sigui procedent (fills comuns o exclusivament d'un dels cònjuges), el nombre de fills que han originat la despesa.