Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.3. Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers

Pel concepte de despeses en l'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers, es deduirà el 15 per cent dels imports destinats a aquest aprenentatge amb el límit de 100 euros per fill.

Requisits:

  1. Només donaran dret a deduir les despeses realitzades en els fills que donin dret al mínim per descendents.

  2. Els fills hauran de cursar estudis de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i els cicles formatius de formació professional específica.

  3. Només es podrà aplicar aquesta deducció els contribuents de la qual base imposable total, en tributació individual no superin la quantia de 12.500 euros, i de 25.000 euros en cas de tributació conjunta.

Al no complir-se els requisits, no seran deduïbles les quantitats satisfetes com a despeses per cursar estudis a l'estranger ni tampoc la despesa originada per la realització de campaments d'estiu tant a l'estranger com en territori nacional per a l'aprenentatge d'un idioma.

Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.

Haurà d'indicar-nos a continuació si els fills que originen la despesa són comuns a ambdós cònjuges o bé són del titular de la declaració, i si els fills del titular conviuen amb ambdós pares. Si es marca aquesta última casella cadascuna dels pares haurà de declarar la meitat de l'import satisfet.