Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.4.Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació

Es podrà deduir el 25 per cent de les donacions dineràries que es realitzin en el període impositiu, amb el límit del 15 per cent de la quota íntegra autonòmica, destinades a finançar la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen de la mateixa la finalitat essencial de la qual sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació.

  2. La Universitat de les Illes Balears.

  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre i quan el final exclusiu o principal que persegueixin siguin la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, al territori de les Illes Balears, i estiguin inscrites en el Registre de fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats que se'n refereix 9.3 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost sobre Societats.(no aplicable als contribuents morts anteriorment a 31 de desembre de 2017)

L'efectivitat de les donacions en cada període impositiu s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donataria.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.