Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.4. Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació

Es podrà deduir el 2 5 per cent de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu, amb el límit del 15 per cent de la quota íntegra autonòmica, destinades a finançar la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen de la mateixa de la qual finalitat essencial sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació.

  2. La Universitat de les Illes Balears.

  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la fi exclusiva o principal que persegueixin siguin la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, en el territori de les Illes Balears, i estiguin inscrites en el Registre de fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es refereix 9.3 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'impost sobre societats. (no aplicable als contribuents morts amb anterioritat a 31 de desembre de 2017)

L'efectivitat de les donacions en cada període impositiu haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat de l'entitat donatària.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció.