Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.5.Per donacions, cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial

Els contribuents podran deduir el 15 per cent de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració efectuats d'acord amb el disposat en la Llei 3/2015, de 23 de març, pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic.

El límit de la deducció és de 600 euros per exercici.En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tingui una durada inferior a un any, aquesta deducció es prorratejarà en funció del nombre de dies del període anual.Si la durada és superior a l'any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

Requisits:Només es podrà aplicar aquesta deducció els contribuents la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del qual, en tributació individual no superin la quantia de 12.500 euros, i de 25.000 euros en cas de tributació conjunta.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet o la valoració de les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat amb dret a deducció.

En el cas de donacions haurà d'indicar l'import de la donació.

En el cas de cessions d'ús o contractes de comodat ens haurà d'indicar separadament, i per cada element, la base de la deducció i el temps de les esmentades cessions quantificat en nombre de dies.