Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.6. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació

-Els contribuents podran deduir-se el 30 per cent de les quanties invertides en l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats que compleixin els requisits exposats a continuació.

L'import màxim d'aquesta deducció serà de 6.000 euros per exercici. En el cas de declaració conjunta l'import serà de 6.000 euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. La deducció s'aplicarà en l'exercici en què es materialitzi la inversió i en els dos següents, amb el límit dels 6.000 euros anuals.

-Amb caràcter especial  els contribuents podran deduir-se les inversions que es duguin a terme en societats participades per centres d'investigació o universitats.

En aquest cas el percentatge de deducció serà del 50 per cent i amb un import màxim de 12.000 euros per exercici i contribuent.

Requisits:

 • La participació assolida pel contribuent, juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau inclòs no podrà ser superior al 40 per cent del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 • L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió haurà de complir els següents requisits:

  1. Tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.

  2. Tenir el seu domicili social i fiscal a Illes Balears.

  3. Desenvolupar una activitat econòmica, aquesta no podrà tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, ni dedicar-se a l'arrendament d'immobles.

  4. Comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social, domiciliada a Illes Balears, i que no sigui ni soci ni partícip de la societat..

  5. En cas que la inversió s'hagi efectuat a través d'ampliació de capital, la societat mercantil haurà d'haver estat constituïda en els dos últims anys anteriors a la data d'aquesta ampliació de capital, fora que es tracti d'una empresa innovadora en matèria de recerca i desenvolupament, que, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECC/1087/2015 pel qual es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora, i es cregui i regula el Registre de la Petita i Mediama Empresa Innovadora, tingui vigent aquest segell i estigui inscrita en aquest Registre.

  6. Haurà de mantenir els llocs de treball, en els termes de persona per any que regula la normativa laboral.

  7. La xifra anual de negocis de l'entitat no podrà superar el límit de 2.000.000 d'euros.

 • El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat, sense que, en cap cas, pugui dur a terme funcions executives ni de direcció, ni mantenir una relació laboral amb l'entitat.

 • Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura pública, en què haurà de constar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Les participacions adquirides hauran de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de quatre anys.

 • Tots els requisits establerts hauran de complir-se durant un període mínim de quatre anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.

L'incompliment dels anteriors requisits i condicions comportarà la pèrdua del benefici fiscal, havent d'incloure en la declaració de l'exercici en què s'hagi produït l'incompliment la part de l'impost que s'hagi deixat de pagar, juntament amb els corresponents interessos de demora. 

Emplenament: L'emplenament s'haurà de realitzar en l'Annex B7, i el programa traslladarà les quantitats amb dret a la deducció.

S'obrirà una finestra en l'annex esmentat  de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet amb dret a deducció. Indicant separadament les inversions de l'exercici  2016  d'una banda, i les inversions efectuades en els exercicis 2017 i 2018.