Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.7.Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu

Els contribuents podran deduir el 15 per cent de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració efectuats d'acord amb el disposat en la Llei 6/2015, de 30 de març, pel qual es regula el mecenatge esportiu.

El límit de la deducció és de 600 euros per exercici.En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tingui una durada inferior a un any, aquesta deducció es prorratejarà en funció del nombre de dies del període anual.Si la durada és superior a l'any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

Requisits:Només es podrà aplicar aquesta deducció els contribuents la base imposable del qual, en tributació individual no superin la quantia de 12.500 euros, i de 25.000 euros en cas de tributació conjunta.

Emplenament:

S'obrirà una finestra de captura de dades en el que haurà d'indicar l'import satisfet o la valoració de les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat amb dret a deducció.

Si es tractés de cessions d'ús o contractes de comodat haurà d'indicar, a la finestra de captura de dades la vigència en dies dels esmentats contractes o cessions a l'exercici.