Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.8. Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana

Els contribuents podran deduir el 15 per 100 de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu fins al límit del 10 per cent de la quota íntegra autonòmica a les següents entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instru­mentales que depenen d'ella de la qual finalitat essencial sigui el foment de la llengua catalana.

  2. La Universitat de les Illes Balears, els centres d'investigació i els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a les que es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la fi exclusiva o principal que persegueixin sigui en el territori el foment de la llengua catalana, i estiguin inscrites en el Registre de Fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es refereix l'article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l'impost sobre societats.

L'efectivitat d'aquestes donacions en cada període impositiu s'haurà d'acreditar me­diante un certificat de l'entitat donatària.

Així mateix, en els casos de la lletra c de l'apartat anterior, l'aplicació de la deducció exigeix que la conselleria competent en matèria de política lingüística declari, mitjançant una resolu­ción, que l'entitat donatària verifica els requisits establerts en l'esmentada lletra c.

Aquesta deducció és incompatible, respecte de les mateixes quantitats, amb la deducció per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.

Emplenament:

S'obrirà una finestra en el programa en el que haurà d'indicar les quantitats donades amb dret a deducció.