Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.9 Per a declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció:

Per cada contribuent i, en el seu cas, per cada membre de la unitat familiar, resident a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 80 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100.

L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent menys el mínim del contribu­yente i el mínim per descendents, respectivament, no superi les següents quanties:

  • 12.500 euros en tributació individual.
  • 25.000 euros en tributació conjunta.

En el cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin de dret l'aplica­ción del mínim familiar per descendents, cada un tindrà de dret a aplicar-se íntegrament la deducció.També resulta aplicable la deducció per la discapacitat del cònjuge, al for­mar parteix de la unitat familiar, amb independència que aquest últim l'apliqui en la seva pròpia declaració.

Emplenament:

Haurà d'indicar a la finestra que s'obre en el programa primerament el nombre de persones amb dret a deducció, separant aquestes pel seu grau de discapacitat.

A continuació, i en declaració conjunta, el nombre de declarants amb dret a deducció amb separació segons el grau de discapacitat.