Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.4.9 Per a declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció:

Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 80 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100.

L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada al fet que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent menys el mínim del contribu­yente i el mínim per descendents, respectivament, no superi les següents quanties:

  • 12.500 euros en tributació individual.
  • 25.000 euros en tributació conjunta.

En cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin dret a la aplica­ción del mínim familiar per descendents, cadascun tindrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció. També resulta aplicable la deducció per la discapacitat del cònjuge, al for­mar part de la unitat familiar, independentment del fet que aquest últim l'apliqui en la seva pròpia declaració.

Emplenament:

Haurà d'indicar en la finestra que s'obre en el programa primerament el nombre de persones amb dret a deducció, separant aquestes pel seu grau de discapacitat.

A continuació, i en declaració conjunta, el nombre de declarants amb dret a deducció amb separació segons el grau de discapacitat.